.

  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็ปไซต์โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง      

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 

                 ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) ได้กำหนดให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดังนี้

          1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

การดำเนินงานธุรการ

การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

10 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

11 การรับนักเรียน

12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

15 การทัศนศึกษา

16 งานกิจการนักเรียน

17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน

20  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

 

21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

 
 
นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
ผู้บริหาร
 
 
สิงหาคม 2557
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 สิงหาคม 2557
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.179.59
คุณเข้าชมลำดับที่ 9,393
 
 

 
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง
หมู่ที่ 4 บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Tel : 0-42870309  Fax : -
Email : -