ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
29 ส.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระเงินให้แก่สมาชิกประเภทสมทบ (คู่สมรส - บุตร) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 29 ส.ค. 2557 เปิด 29 ครั้ง
28 ส.ค. 2557
เรื่อง : แต่งตั้งผู้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้พอเพียง
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 แต่งตั้งผู้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้พอเพียง เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้ประเมินสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ยุวดี วงษ์ลา เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เปิด 35 ครั้ง
25 ส.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการราชภัฏเลย เอแม็ท อวอร์ด ครั้งที่ ๑
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 แนบเอกสาร
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 25 ส.ค. 2557 เปิด 24 ครั้ง
25 ส.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ ๘๑
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 แนบเอกสาร
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 25 ส.ค. 2557 เปิด 11 ครั้ง
20 ส.ค. 2557
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5] [ แนบไฟล์ 6] [ แนบไฟล์ 7] [ แนบไฟล์ 8] [ แนบไฟล์ 9] [ แนบไฟล์ 10] [ แนบไฟล์ 11]
โดย จุไลวัลณ์ สมาสุข เมื่อ 20 ส.ค. 2557 เปิด 19 ครั้ง
14 ส.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ยุวดี วงษ์ลา เมื่อ 14 ส.ค. 2557 เปิด 143 ครั้ง ด่วนที่สุด
05 ส.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงิน
เรียน : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 แจ้งการโอนเงินยืมราชการ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 05 ส.ค. 2557 เปิด 142 ครั้ง
05 ส.ค. 2557
เรื่อง : ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2557
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 05 ส.ค. 2557 เปิด 105 ครั้ง
30 ก.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2557
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เปิด 42 ครั้ง
21 ก.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดเเลย ประจำปี ๒๕๕๗
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 21 ก.ค. 2557 เปิด 21 ครั้ง ด่วนที่สุด
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 108 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723