ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
21 ก.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดเเลย ประจำปี ๒๕๕๗
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 21 ก.ค. 2557 เปิด 12 ครั้ง ด่วนที่สุด
21 ก.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งเลื่อนประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
เรียน : ผู้บริหารสถานศึกษา
 แจ้งเลื่อนประชุมการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา จากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นางชนากานต์ แสงรัตน์ เมื่อ 21 ก.ค. 2557 เปิด 16 ครั้ง
17 ก.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงิน
เรียน : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 แจ้งการโอนเงิน
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 17 ก.ค. 2557 เปิด 60 ครั้ง
15 ก.ค. 2557
เรื่อง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรียน : ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการจินตนาการสืบสานวัมธรรมไทยกับฮินทัช ปีที่8
 ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการจินตนาการสืบสานวัมธรรมไทยกับฮินทัช ปีที่8
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ก.ค. 2557 เปิด 32 ครั้ง ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2557
เรื่อง : ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ สือบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่8"
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย จุไลวัลณ์ สมาสุข เมื่อ 15 ก.ค. 2557 เปิด 24 ครั้ง ด่วนที่สุด
08 ก.ค. 2557
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง "วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 08 ก.ค. 2557 เปิด 26 ครั้ง
07 ก.ค. 2557
เรื่อง : ประชุมเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์
เรียน : ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประชุมเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์ ในวันศุดร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยให้แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นางชนากานต์ แสงรัตน์ เมื่อ 07 ก.ค. 2557 เปิด 37 ครั้ง ด่วนที่สุด
04 ก.ค. 2557
เรื่อง : การประชุมปฏิบัติ "การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียน" รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงาม
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4]
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 04 ก.ค. 2557 เปิด 51 ครั้ง
04 ก.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินประจำเดือนมิถนายน พ.ศ.2557
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
 ตามเอกสารที่แนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 04 ก.ค. 2557 เปิด 61 ครั้ง
25 มิ.ย. 2557
เรื่อง : ประชุมเสวนา แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์
เรียน : ผู้บริหารสถานศึกษา
 ด้วย สมาคมพัฒนาครูไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุมเสวนา เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถ.พิชัย หลังพรรคชาติไทยพัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นางชนากานต์ แสงรัตน์ เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 เปิด 59 ครั้ง ด่วนที่สุด
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 99 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723