ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
28 ก.ค. 2558
เรื่อง : แผนพัฒนาคุณภาพภายนอกรอบสาม
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 28 ก.ค. 2558 เปิด 34 ครั้ง
23 ก.ค. 2558
เรื่อง : มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน : ผู้บริหารสถานศึกษา
 สกสค.ร่วมมือกับธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดเลย จะดำเนินการรับสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันอาทิยต์ที่ ๒๖ กรกฎาคม 2558 เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๖.๓๐ น. ณสำนักงานสกสค.จังหวัดเลย สามาถรดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ และแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินได้จาก สำนักงาน สกสค. www.otep.go.th
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นางชนากานต์ แสงรัตน์ เมื่อ 23 ก.ค. 2558 เปิด 22 ครั้ง ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2558
เรื่อง : มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญ
 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ชนากานต์ เมื่อ 15 ก.ค. 2558 เปิด 49 ครั้ง
07 ก.ค. 2558
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินให้กับร้านค้าที่โรงเรียนได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 แจ้งการโอนเงินให้กับร้านค้าที่โรงเรียนได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ รต.เจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 07 ก.ค. 2558 เปิด 19 ครั้ง
30 มิ.ย. 2558
เรื่อง : เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2558
เรียน : ผู้ที่สนใจ
 ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดประกวดผลงานนวัตกรรม ประจำปีบัญชี 2558 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านนวัตกรรมของธนาคาร และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชน ได้มีส่วนร่วมคิดค้นสร้างสรรค์ ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ตั้งแต่บีดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2558 โดยส่งผลงานได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ของท่านทุกสาขาทั่วประเทศ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5] [ แนบไฟล์ 6] [ แนบไฟล์ 7] [ แนบไฟล์ 8] [ แนบไฟล์ 9] [ แนบไฟล์ 10] [ แนบไฟล์ 11]
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 30 มิ.ย. 2558 เปิด 32 ครั้ง
22 มิ.ย. 2558
เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนา
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนา
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5] [ แนบไฟล์ 6] [ แนบไฟล์ 7] [ แนบไฟล์ 8] [ แนบไฟล์ 9] [ แนบไฟล์ 10] [ แนบไฟล์ 11] [ แนบไฟล์ 12] [ แนบไฟล์ 13] [ แนบไฟล์ 14] [ แนบไฟล์ 15]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มิ.ย. 2558 เปิด 118 ครั้ง
12 มิ.ย. 2558
เรื่อง : ส่งแบบประเมิน
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอนาแห้วทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3]
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 เปิด 88 ครั้ง ด่วนที่สุด
08 มิ.ย. 2558
เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
เรียน : ทุกท่าน
 ด้วย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2) ได้เสนอผลงานและเค้าโครงเรื่องเพื่อขอรับการประเมินเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ หากมีผู้ใดมีข้อสงสัยการจัดทำผลงาน โดยการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการผู้อื่น หรือจ้างวานให้ผู้อื่นจัดทำผลงาน หรือผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ผลงานของผู้ที่ได้รับการประเมิน ให้สามารถทักท้วงเป็นหนังสือต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 เปิด 104 ครั้ง
27 พ.ค. 2558
เรื่อง : ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขสวย
เรียน : ผู้ที่สนใจ
 ด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ได้กำหนดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คัน (รถเก่งตอนเดียว รถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนท้ายบรรทุก ) หมวด กจ ในวันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมเลยพาลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3]
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เปิด 52 ครั้ง
27 พ.ค. 2558
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
เรียน : ผู้ที่สนใจ
 ด้วยสภาสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ผู้ที่สนใมจสามารถดูดังรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4]
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เปิด 15 ครั้ง
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 182 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723