ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
30 ก.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2557
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เปิด 13 ครั้ง
21 ก.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดเเลย ประจำปี ๒๕๕๗
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 21 ก.ค. 2557 เปิด 19 ครั้ง ด่วนที่สุด
21 ก.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งเลื่อนประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
เรียน : ผู้บริหารสถานศึกษา
 แจ้งเลื่อนประชุมการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา จากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นางชนากานต์ แสงรัตน์ เมื่อ 21 ก.ค. 2557 เปิด 35 ครั้ง
17 ก.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงิน
เรียน : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
 แจ้งการโอนเงิน
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 17 ก.ค. 2557 เปิด 72 ครั้ง
15 ก.ค. 2557
เรื่อง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรียน : ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการจินตนาการสืบสานวัมธรรมไทยกับฮินทัช ปีที่8
 ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการจินตนาการสืบสานวัมธรรมไทยกับฮินทัช ปีที่8
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ก.ค. 2557 เปิด 32 ครั้ง ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2557
เรื่อง : ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ สือบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่8"
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย จุไลวัลณ์ สมาสุข เมื่อ 15 ก.ค. 2557 เปิด 24 ครั้ง ด่วนที่สุด
08 ก.ค. 2557
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง "วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 08 ก.ค. 2557 เปิด 26 ครั้ง
07 ก.ค. 2557
เรื่อง : ประชุมเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์
เรียน : ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประชุมเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์ ในวันศุดร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยให้แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นางชนากานต์ แสงรัตน์ เมื่อ 07 ก.ค. 2557 เปิด 38 ครั้ง ด่วนที่สุด
04 ก.ค. 2557
เรื่อง : การประชุมปฏิบัติ "การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียน" รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงาม
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4]
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 04 ก.ค. 2557 เปิด 53 ครั้ง
04 ก.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินประจำเดือนมิถนายน พ.ศ.2557
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
 ตามเอกสารที่แนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 04 ก.ค. 2557 เปิด 62 ครั้ง
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 100 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723