ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
27 พ.ค. 2558
เรื่อง : ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขสวย
เรียน : ผู้ที่สนใจ
 ด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ได้กำหนดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คัน (รถเก่งตอนเดียว รถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนท้ายบรรทุก ) หมวด กจ ในวันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมเลยพาลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3]
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เปิด 5 ครั้ง
27 พ.ค. 2558
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
เรียน : ผู้ที่สนใจ
 ด้วยสภาสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ผู้ที่สนใมจสามารถดูดังรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4]
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เปิด 0 ครั้ง
21 พ.ค. 2558
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุน การวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน : ผู้ที่สนใจ
 ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภททุนทั่วไป โดยกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2558 สนใจสามารถดูรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5] [ แนบไฟล์ 6] [ แนบไฟล์ 7] [ แนบไฟล์ 8] [ แนบไฟล์ 9] [ แนบไฟล์ 10] [ แนบไฟล์ 11]
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 21 พ.ค. 2558 เปิด 11 ครั้ง ด่วนที่สุด
18 พ.ค. 2558
เรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เรียน : ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
 ประชุมชี้แจงแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 พ.ค. 2558 เปิด 1,110 ครั้ง
18 พ.ค. 2558
เรื่อง : แก้ไขเพิ่มเติมประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 พ.ค. 2558 เปิด 406 ครั้ง
18 พ.ค. 2558
เรื่อง : แจ้งโอนให้กับทางร้านค้าที่ รร.ได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
เรียน : ูผู้อำนวยการโรงเรียน
 แจ้งโอนให้กับทางร้านค้าที่ รร.ได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ รต.เจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 18 พ.ค. 2558 เปิด 30 ครั้ง
08 พ.ค. 2558
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 พ.ค. 2558 เปิด 145 ครั้ง
28 เม.ย. 2558
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "WRG Thailand Championship 2015"
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 ด้วย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธรบุรี และบริษัทอินโนเวดิฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Rabot Games Thailand Champpionship 2015 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์โดยบูรณาการความรู้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามโจทย์กำหนด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและนักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียต่อไป ในการนี้ สพป.เลย เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ http://wrg-thailand.inex.co.th
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 28 เม.ย. 2558 เปิด 8 ครั้ง ด่วนที่สุด
02 เม.ย. 2558
เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย/รับโอน)บุคลากรทางการศึกษาอืน ตามมาตรา 38 ค (2)
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย/รับโอน)บุคลากรทางการศึกษาอืน ตามมาตรา 38 ค (2)
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 02 เม.ย. 2558 เปิด 373 ครั้ง
26 มี.ค. 2558
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน(OPEN Class) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
เรียน : ผู้ที่สนใจ
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฮียงเหนือเพื่อลดความเสี่ยงล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเลย เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว หากท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.crme.kku.ac.th หรือที่ www.facebook.com/crme2003 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงาน นางสาวพิมพ์ผกา อินทะรส เบอร์โทรศัพท์มือถือ 080 - 3508-454 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ชาวนา เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089 - 3754-530 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 26 มี.ค. 2558 เปิด 51 ครั้ง
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 174 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723