ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
26 มี.ค. 2558
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน(OPEN Class) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
เรียน : ผู้ที่สนใจ
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฮียงเหนือเพื่อลดความเสี่ยงล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเลย เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว หากท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.crme.kku.ac.th หรือที่ www.facebook.com/crme2003 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงาน นางสาวพิมพ์ผกา อินทะรส เบอร์โทรศัพท์มือถือ 080 - 3508-454 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ชาวนา เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089 - 3754-530 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 26 มี.ค. 2558 เปิด 9 ครั้ง
18 มี.ค. 2558
เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558
เรียน : ผู้ที่สนใจ
 ด้วยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่องคุณความดี และประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่ปรากฏสืบไป ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระรพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ต่อไป ในการนี้ สพป.เลย เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2558 ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร 042 - 861320 ในวัน และเวลาราชการ โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 มี.ค. 2558 เปิด 11 ครั้ง
11 มี.ค. 2558
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5] [ แนบไฟล์ 6] [ แนบไฟล์ 7] [ แนบไฟล์ 8]
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 11 มี.ค. 2558 เปิด 100 ครั้ง
05 มี.ค. 2558
เรื่อง : แจ้งรายงานสภาพปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกาาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
 วิธีกรอกข้อมูล 1. www.Cunrriculum51.net 2.Curriculum Scan รหัส ศน. P-130 รหัสผู้บริหาร/ครูผู้สอน รหัสจุดเน้นตามเล่มสีส้มที่แจกไป รหัสผู้ปกครอง 9910 รหัส ร.ร.เอกช 9912 รหัส สังกัด อปท 9911 รัหัส สังกัด ตชด 9913
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4]
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 05 มี.ค. 2558 เปิด 139 ครั้ง ด่วนที่สุด
03 มี.ค. 2558
เรื่อง : แจ้งโอนเงินให้กับร้านค้าที่ รร.ได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 แจ้งโอนเงินให้กับร้านค้าที่ รร.ได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 03 มี.ค. 2558 เปิด 49 ครั้ง
02 มี.ค. 2558
เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคณุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
 ประกาศผลผู้ผ่านผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคณุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เปิด 1,104 ครั้ง
26 ก.พ. 2558
เรื่อง : การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
เรียน :
 ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://graduate.udru.ac.th
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เปิด 94 ครั้ง
26 ก.พ. 2558
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เปิด 157 ครั้ง
25 ก.พ. 2558
เรื่อง : แบบสำรวจผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรียน :
 แบบสำรวจผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบ function และงบจังหวัด)
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 25 ก.พ. 2558 เปิด 51 ครั้ง ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2558
เรื่อง : ตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวไทเลย(LOei Green Shop)
เรียน :
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเลย มีนโยบายจัดให้มีตลาดชุมชน เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายแก่ประชาชน และเพื่อตอบสนองต่ดนโยบายดังกล่าว จังหวัดเลยได้จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวไทเลย(Loei Green Shop) ณ บริเวณข้างอาคารบริษัทจังหวัดเลย ตลาดเย็นบ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย บริการขายสินค้า ได้แก่ สินค้าเกษตรปลอดภัย ในทุกวัน ช่วงเวลา 06.00-18.00 น. ในการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในการไปจับจ่ายซื้อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าเกษตรปลอดภัย ที่ตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวไทเลย ( Loei Green Shop) เพื่อสนับสนุนให้ตลาดชุมชน มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีส่วนร่วม ที่สำคัญในการเสริมสร้างวุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภค ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 24 ก.พ. 2558 เปิด 31 ครั้ง
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 165 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723